Компания туралы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "Каскор-Машзавод" АҚ ҚР-дағыжетекші машина жасаукәсіпорындарының бірі болып табылады. Зауытәртүрлітехникалықкүрделіжұмыстүрлерінжүзегеасыратынзаманауижабдықтарменжабдықталған. Мұнай-газ аймағыныңорталығында бола отырып, "КМЗ" ақоблыстыңмұнай-газ кәсіпорындарыныңтыныс-тіршілігінқамтамасызетужүйесінекірді. Кәсіпорынөнімдеріоблыстық, республикалықжәнехалықаралықауқымдағыкөптегенбеделдіконкурстар мен көрмелерделайықтыбағаланған.Біздіңкәсіпорынмұнайшылардыңқажеттіліктеріүшінмұнайкәсіпшілігіжәнехимиялықжабдықтаршығаратынөңірдіңжетекшікәсіпорындарыныңбіріболыптабылады. Кәсіпорынбасшылығы мен ұжымыболашақта да көптегенкомпанияларменіскерлікжәнедостықбайланыстартабыстыдамып, өзаратиімдіәріптестіктідамытуғажәнеұлттықэкономиканынығайтуғақызметететінінесенімбілдіреді.

Top